Ponuka služieb

Poskytovanie odborného poradenstva v oblastiach životného prostredia.

 • Odpadové hospodárstvo
 • Vodné hospodárstvo
 • Ochrana ovzdušia
 • IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
 • EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Vzdelávanie, školenie

_______________________________________________________________

Odpadové hospodársto

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ZMYSLE:

 • zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky č. 284/2001 Z.z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
 • zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,
 • zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch,
 • vyhlášky MŽP SR č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje a vyhlášky MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch,
 • súvisiace právne predpisy.

Stručný popis činností:

 • environmentálny audit odpadového hospodárstva – analýza existujúceho stavu odpadového hospodárstva, preskúmanie zhody s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, návrh opatrení,
 • návrh systému odpadového hospodárstva a vypracovanie súvisiacich interných predpisov,
 • štúdia optimalizácie existujúceho odpadového hospodárstva,
 • projektová a poradenská činnosť v príprave zariadení pre nakladanie s odpadmi (skládky odpadov, kompostárne, zberné dvory, sklady odpadov, iné zariadenia),
 • vypracovanie dokumentov podľa zákona o odpadov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky,
 • prevádzkový poriadok  zariadenia na zhodnocovanie/ zneškodňovanie odpadov, pre sklady odpadov a pre pôvodcu odpadov,
 • technologický reglement zariadenia,
 • opatrenia pre prípad havárie pre nakladanie s nebezpečným odpadom,
 • program odpadové hospodárstva,
 • identifikačné listy nebezpečných odpadov,
 • kontrola  evidencie  odpadov, vypracovanie evidenčných listov odpadov a  hlásení,
 • evidencia obalov a odpadov z obalov, registrácia povinnej osoby na MŽP SR, výkazy povinnej osoby pre oprávnenú organizáciu, podávanie Hlásenia o obaloch uvedených na trh v SR a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie prostredníctvom oprávnenej organizácie,  Program prevencie.
 • projektová a poradenská činnosť v oblasti finančnej podpory z fondov SR a EÚ,
 • zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti odpadového hospodárstva.

Vodné hospodárstvo

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA V ZMYSLE:

 • zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 • vyhlášky č. 100/2005 Z.z.,
 • súvisiace právne predpisy.

Stručný popis činností:

 • environmentálny  audit vodného hospodárstva, preskúmanie zhody s právnymi predpismi vo vodnom hospodárstve, návrh opatrení,
 • vypracovanie  dokumentov podľa   zákona  o  vodách  a  súvisiacej  vykonávacej vyhlášky,
 • vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán),
 • kanalizačný poriadok,
 • zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany vôd (zabezpečenie schvaľovacieho procesu pre havarijný plán),
 • projektová  a poradenská  činnosť  v oblasti  finančnej  podpory z  fondov SR a EÚ.

Ochrana ovzdušia

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA V ZMYSLE:

 • zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia,
 • súvisiace právne predpisy.

Stručný popis činností:

 • environmentálny audit v oblasti ochrany ovzdušia, možnosť  preskúmania zhody  s právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • vypracovanie  dokumentov  podľa  zákona o ovzduší  a   súvisiacich  vykonávacích vyhlášok,
 • ročné hlásenie o emisiách a poplatkoch,
 • súbor   technicko /  prevádzkových  parametrov a   technicko  / organizačných opatrení zdroja  znečisťovania   ovzdušia,
 • zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany ovzdušia.

IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI – IPKZ V ZMYSLE:

 • zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 220/2004 Z. z., zákona 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 326/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z.,
 • zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 24/2005 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stručný popis činností:

 • vypracovanie žiadosti IPKZ na činnosti podľa prílohy č. 1 zákona časť 5 „Nakladanie s odpadmi“,
 • zastupovanie partnera v správnom konaní v procese schvaľovania žiadosti o integrované povolenie.

EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI – EIA V ZMYSLE:

 • zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Stručný popis činností:

 • vypracovanie zámeru podľa prílohy č. 9 zákona (EIA) pre oblasť č. 9 „Infraštruktúra“,
 • vypracovanie správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredia podľa prílohy č. 11 zákona (EIA) pre oblasť č. 9 „Infraštruktúra“,
 • zabezpečenie procesu posudzovania v mene navrhovateľa zámeru/správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti,
 • osobná účasť na pracovných rokovaniach počas procesu posudzovania zámeru/správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti.

Vzdelávanie, školenie

VZDELÁVANIE A ŠKOLENIA V  ZMYSLE:

Environmentálnych právnych a iných predpisov

Stručný popis činností:

 • vykonanie školení podľa potrieb zákazníka na mieru s dôrazom na vysvetlenie environmentálnych požiadaviek právnych a iných predpisov,
 • opakované školenia pre zákazníka  so  zameraním na aktuálne zmeny v  legislatíve environmentálnej problematiky,
 • poskytnutie relevantných podkladov, vystavenie osvedčenia o absolvovaní školenia.
Advertisement