Domovská stránka

EkoBia,
ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO A ENVIRONMENTÁLNY OUTSOURCING PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ.

Spoločnosť EkoBia, s.r.o. bola založená za účelom poskytovania služieb a odborného poradenstva v oblasti životného prostredia. Našimi partnermi sú obce, mestá a spoločnosti podnikajúce v rôznych oblastiach.

Prioritou sú projekty v oblasti

 • Odpadového hospodárstva, Voda, Ovzdušie, IPKZ.
 • Register environmentálnej legislatívy
 • Environmentálny outsourcing.
 • Priebežné a preventívne analýzy alebo hĺbkové štúdie.
 • Podporné  štúdie  a   analýzy  optimalizujúce  správu   odpadového  hospodárstva zvyšujúc tak úroveň ochrany životného prostredia.
 • Analýza  zameraná  na optimalizáciu a zvýšenie podielu separovateľných žložiek z celkového  množstva odpadov vykonávaná pre obce, mestá a taktiež pre výrobné spoločnosti.
 • Monitoring Ž.P.
 • Politika ekológie, Greening
 • Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie – EIA.  SEA – Posudzovanie strategických dokumentov (zákon č. 24/ 2006 Z.Z.)
 • Hodnotenie kvality Ž.P.
 • Povoľovacie konanie.
 • Poradenstvo, podpora  a zastupovanie  v správnych konaniach v mene  partnera.
 • Komplexné spracovanie dokumentácie (zámery, správy o hodnotení) a podpora v rámci celého procesu.
 • Školiaca činnosť v rozsahu podla potrieb zakaznika s dôrazom na vysvetlenie environmentálnych požiadaviek právnych a iných predpisov.
 • Práca s verejnosťou

Okrem uvedených činností zabezpečujeme prostredníctvom oprávnených organizácií  zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.